Súhlas ​​so ​​spracúvaním ​​osobných ​​údajov ​​a poučenie ​​dotknutej​​ osoby

Všetky osobné údaje na webstránke www.ocidea.sk sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „nariadenie“).

Ako „klient​“ alebo „dotknutá osoba​“,som vyplnil formulár na www.ocidea.sk týmto udeľujem súhlas pre spoločnosť ASTA, s.r.o., so sídlom Kamenná cesta 3 , Žilina 010 01, IČO: 36391590 (ďalej len „ASTA​“ alebo „prevádzkovateľ​“), so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa,  rodné číslo a číslo účtu  za účelom  prípravy podkladov do zmlúv o prenájme alebo prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, zabezpečovania inžinierskej a projekčnej činnosti v zmysle platného znenia stavebného zákona č. 40/2006, zabezpečovania iných, na požiadanie klienta, služieb v rámci realitnej / projekčnej  činnosti prevádzkovateľa (ďalej spolu len ako „Realitná činnosť a projekčná činnosť​“), a to na dobu v trvaní troch rokov počítaných od konca kalendárneho roka v ktorom bol tento súhlas udelený, prípadne na dobu dlhšiu počas trvania zmluvného vzťahu so spoločnosťou Asta a.s. ,prípadne na dobu kratšiu, v prípade odvolania súhlasu dotknutou osobou.

Vyššie uvedené osobné údaje je na základe tohto súhlasu oprávnená spracúvať  ASTA ako prevádzkovateľ informačného systému osobných údajov a taktiež iné tretie osoby, s ktorými ASTA spolupracuje pri výkone Realitnej činnosti / Projekčnej činnosti, najmä advokátske kancelárie, banky a iné finančné inštitúcie, príp.  doporučené klientom, ktoré vypracúvajú alebo schvaľujú znenie zmluvnej dokumentácie prípadne vykonávajú autorizáciu zmlúv, zabezpečujú vypracovanie a vydanie vyjadrení a povolení, vyjadrujú sa k jednotlivým stupňom dokumentácií a podobne.

Akékoľvek použitie osobných údajov prevádzkovateľom alebo tretími osobami je na základe tohto súhlasu možné výlučne na účely špecifikované vyššie pre potreby Realitnej činnosti / Projekčnej činnosti. Klient týmto potvrdzuje, že pred udelením súhlasu bol poučený o tom, že môže udelený súhlas kedykoľvek odvolať, a to oznámením prevádzkovateľovi, na základe čoho sú prevádzkovateľ a tretie osoby povinní ukončiť spracúvanie osobných údajov klienta, v prípade výslovnej žiadosti ich úplne vymazať. Klient týmto potvrdzuje, že pred poskytnutím osobných údajov bol informovaný, že jeho vyššie uvedené osobné údaje nebudú zverejňované.

Klient potvrdzuje, že prevádzkovateľom bol dostatočne poučený o svojich právach v súvislosti s ochranou osobných údajov, najmä podľa stanovenia  zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon​“), a to najmä, ale nielen o práve vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje prevádzkovateľom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu, alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov – vymazanie alebo úplné zabudnutie, ktorých účel spracúvania sa skončil, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, klient môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušenia zákona, vrátane poučenia o jeho práve podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v prípade ak má klient podozrenie, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú.

Klient týmto prehlasuje, že osobné údaje, ktoré poskytuje prevádzkovateľovi po vykonaní tohto poučenia sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a v prípade, ak dôjde k ich zmenám, klient ich oznámi prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.